مراحل اخذ ویزای تحصیلی

متقاضیان محترم پس از جلسه مشاوره میتوانند با موسسه عقد قرارداد نمایند تا موسسه اقدامات لازم برای دادن مشاورات لازم برای آماده سازی رزومه، تهیه و جمع آوری مستندات لازم ، مکاتبه با اساتید یا دانشگاههای مد نظر فرد را شروع نموده و پس از دریافت پذیرش ، نسبت به ارایه مشاوره لازم برای اخذ ویزای تحصیلی از کشور مقصد اقدام نمایند .

مشاوره
عقد قرارداد
اخذ پذیرش
حضور در دانشگاه