درباره ما

موسسه اعزام و مشاوره بین الملل اعتماد ایرانیان اولین سازمان تخصصی در اعزام پزشک، دندانپزشک، داروساز، دامپزشک و سایر حرف وابسته می باشد.

موسسه اعتماد ایرانیان همانند سایرموسسات اعزام درسایررشته های علوم انسانی، فنی مهندسی و زبان انگلیسی فعایت می نماید.

موسسه اعتماد ایرانیان بر اساس مجوز شماره 42/17/102257 وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره 26819 به ثبت رسیده ورسما اقدام به فعالیت نموده است.